گزارش مالی

نمایش 1 - 25 از 172

نام و نام خانوادگیموبایلمبلغ کمک مالی: (تومان)نوع نیت
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
05,000 تومانعام
حمیدرضا جوکار091733023745,000 تومانعام
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
لیلا کردانی092175829531,000 تومانکمک به نیازمندان
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
ام حلماء091208141381,138,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
091584804883,000 تومانکمک به نیازمندان
0919467890230,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
حوری چهاردولی09356339908350,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
099163769005,000 تومانعام
محمد مهدی محمودان099163769005,000 تومانعام
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
حانیه آسا09385819099200,000 تومانکمک به نیازمندان
حانیه آسا09385819099200 تومانکمک به نیازمندان
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
091251396022,000,000 تومانعام
091205131541,105,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
مریم بیاتی09125983605200,000 تومانعام
09197835802500,000 تومانمرکز توانبخشی امام علی (ع)
091968293636500,000 تومانعام
حمیدرضا جوکار0917330237410,000 تومانعام
حسن آبادی09243429143,900,000 تومانکمک به معلولین
نام و نام خانوادگیموبایلمبلغ کمک مالی: (تومان)نوع نیت