مشارکت غیر نقدی

مشارکت شما برای کمک به نیازمندان و معلولین از طریق لباس , غذا , و ...